TR | EN
Staj

Staj Hakkında

ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amacıyla 40 iş günü staj yapmaları gereklidir.  Bir işyerinde yapılan stajın en çok 30 günü zorunlu staja sayılabilir.

Öğrenciler ikinci sınıfın sonunda staja başlayabilirler. Bölümde çift anadal öğrenimi gören öğrenciler 20 gün staj yapmakla yükümlüdürler.  

Dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin meslek yüksekokullarında yapmış oldukları staj bölümümüzdeki zorunlu staja sayılır. Bunun için, dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin, dikey geçiş staj dilekçesi ve meslek yüksekokullarında yapmış oldukları stajı gösteren bir belge ile staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Dikey geçiş staj dilekçesi için buraya tıklayınız.

Pandemi boyunca staj öncesi ve sonrasında takip edilmesi gereken adımları gösteren Pandemi Boyunca Staj İşlemleri Akış Sürecini içeren belgeye ulaşmak için tıklayınız. (Güncelleme: 05.09.2020).

Pandemi döneminde staj ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Pandemi Boyunca Staj İşlemleri Akış Sürecini içeren belge ve sıkça sorulan soruları ve cevapları içeren belge incelendikten sonra soruna ait çözüm belirtilmemiş ise eeestaj@ogu.edu.tr adresine e-posta ile soru sorulması gerekmektedir.

Staj İlkeleri

Fakülte Staj İlkeleri için buraya tıklayınız

1. Staj Öncesi İşlemler

1.1. Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi

Staj elektronik, haberleşme, kontrol, güç, bilgisayar donanımı veya yazılımı  konularında olabileceği gibi diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında, tasarım, bakım ve satış bölümlerinde de olabilir. Staj yapılacak firmada mutlaka yukarıdaki alanlarda çalışan bir Elektrik-Elektronik/Elektrik vb. mühendis olması gerekmektedir.

Yanında staj yapabileceğiz mühendislik grupları (Lisans diplomasındaki bölüm esas alınır):

 • Elektrik-Elektronik Mühendisi,
 • Elektronik Mühendisi,
 • Elektrik Mühendisi,
 • Kontrol Mühendisi,
 • Haberleşme Mühendisi,
 • Telekomünikasyon Mühendisi, 
 • Biyomedikal Mühendisi,
 • Mikroelektronik Mühendisi
 • Bilgisayar Mühendisi

Bu koşulları sağlayan bir firmada staj yapabilmek için öncelikle çevrimiçi staj sistemine kayıt yapmalıdır.

 • Bu sisteme ilk olarak öğrenci kaydı yapılacaktır. 
 • Yapılan öğrenci kaydının onaylanmasının ardından eğer staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcutsa stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirecektirÇevrimiçi Staj Kayıt Sisteminde staj kaydının/bilgi girişlerinin nasıl yapıldığını gösteren belge için buraya tıklayınız.
 • Staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcut değilse, ilgili kurumun/şirketin listeye eklenmesi için bilgi girişi yapacaklardır
 • İlgili kurumun/şirketin uygunluğu staj komisyonunca incelendikten sonra staj yapılmaya uygun olup olmadığına karar verilecektir ve uygunsa listeye eklenecektir
 • Öğrencinin kurum/şirket kabul aldıktan sonra tekrar çevrimiçi staj sistemine girip stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Birçok kurum/şirket tarafından staja başvuru sürecinde istenen ve yapılacak stajın zorunlu olduğunu gösteren belge de, çevrimiçi staj kayıt sisteminden elde edilebilmektedir. Bu belgede sigorta işlemlerinizi üniversitenin yaptıracağı ifade edilmektedir. Bu belgenin temin edilmesi için Çevrimiçi Staj Sisteminde ilgili stajınız için kayıt oluşturmanız/bilgi girişi yapmanız gerekmektedir. Çevrimiçi Staj Kayıt Sisteminde staj kaydının nasıl oluşturulduğunu gösteren belgeye ulaşmak için  için buraya tıklayınız.

2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim Yılı içerisinde, her haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri 15:00-17:00 saatleri arasında Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemine eklenen öğrenciler ve firmalar için onay verilecektir.  Pazartesi ve Perşembe günleri oluşturduğunuz öğrenci ve firma kaydı onaylanmamışsa ya da çevrimiçi sistem ile ilgili şifre sorunlarınız için Arş. Gör. Dr. İpek ÇETİNBAŞ ve Arş. Gör. Gülin ELİBOL SEÇİL ile görüşebilirsiniz.

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemine ulaşmak için buraya tıklayınız.

1.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Staj sürecince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın yapılması gereklidir.  5510 sayılı yasaya göre, sigorta işlemleriniz üniversite tarafından yaptırılır. Çevrimiçi staj kayıt sistemine kaydını tamamlamış öğrencilerin bu sigorta için başvuru yapması gerekmektedir. 

Sigorta işlemlerin yapılabilmesi ve staj başlama tarihine yetiştirilebilmesi için staja başlangıç tarihinden en geç 10 iş günü öncesinde gerekli belgeleri  “staj_StajaBaşlamaTarihi(AyGünYıl)_ÖğrenciNo.pdf” isminde tek bir .pdf dosyası olarak hazırlayıp, eeestaj@ogu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderilen staj evrakları için sigorta girişi yapılmayacaktır.

Girişi yapılan sigorta belgeleri en geç staj başlangıç tarihinden 1 iş günü öncesine kadar sigorta için başvuru yapan öğrenciye e-posta ile gönderilecektir. Bazı firmalar bu form olmadan staja başlatmayabilirler. Öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları önerilir.

 Sigorta için teslim edilmesi gereken belgeler:

Belge # 1: Staj Başvuru Formu (2 nüsha)

Staj başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız. Bu form bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Doldurulan formun imzalanıp, “.pdf”  formatında hazırlanması gerekmektedir.

Belge # 2:  İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı

Staj tarihlerinizin bu kabul yazısında belirtilmesi gerekmektedir. Staj yapılan firma hafta sonları çalışıyorsa, bunu belirten firma tarafından yazılmış ve onaylanmış bir yazıyı temin ediniz.) İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair örnek bir yazıya ulaşmak için buraya tıklayınız. Pandemi süresince bu belgenin e-posta yoluyla elde edilmesi sorun teşkil etmemektedir.

Belge # 3: Bir adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge

Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır. SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız. E-Devlet üzerinden provizyon alınamıyorsa, il SGK Merkezine giderek, buradan provizyon belgesi alamadığınızı gösteren ıslak imzalı bir belge almanız gerekmektedir.

Belge # 4: Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 nüsha)

Belge  # 5: Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi

Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi indirmek için tıklayınız. Bu formu öğrencinin kendi ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri ile doldurması gerekmektedir.

Belge # 6: Çevrimiçi staj sisteminden alınan ve stajın komisyon tarafından kabul edildiğini gösteren belgeler

Bu belgelere Çevrimiçi Staj Sisteminde staj kaydı oluşturulduktan sonra  «Documents» başlığı altından ulaşılabilmektedir. Stajın uygunluğunu ve zorunlu olduğunu bildiren bu yazıların çıktısı alınmalı ve öğrenci tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu belgeler, Çevrimiçi Staj Sisteminde staj kaydı oluşturmanız sonucunda üretilmekte olup, sadece firma ya da öğrenci kaydı yaptığınızda Çevrimiçi Staj Sisteminde «Documents» klasörü oluşmamaktadır.

Yukarıda temin edilen belgeleri aşağıdaki belirtilen sırada tek bir “.pdf” olacak şekilde birleştirip, “staj_StajaBaşlamaTarihi(AyGünYıl)_ÖğrenciNo.pdf” şeklinde isimlendiriniz.

Örneğin, 5 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak staj için örnek dosya isimlendirmesi “staj_20200705_151220XXXXXX.pdf” şeklinde olmalıdır.

“staj_StajaBaşlamaTarihi(AyGünYıl)_ÖğrenciNo.pdf” belgesinin sırası aşağıdaki gibidir.

1. Belge # 1

2. Belge # 2

3. Belge # 3

4. Belge # 4

5. Belge # 5

6. Belge # 6

Staja tabi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, iş kazası geçiren stajyer ve kazanın gerçekleştiği kurum kaza bildirimi yönünden sorumludurlar. Bu nedenle iş kazası geçiren öğrencilerin aynı gün kuruma (Dekanlığa) bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır

Yurtdışında yapılacak stajlar için üniversitemizin sigorta yaptırma imkânı yoktur.

Üniversite yerleşkesinde, üniversiteye ait birimlerde yapılacak stajlar için sigorta başvurusu yapılmayacaktır.

Sigorta işlemleri için sorularınızı eeestaj@ogu.edu.tr adresine e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Girişi yapılan sigorta belgeleri en geç staj başlangıç tarihinden 1 iş günü öncesine kadar sigorta için başvuru yapan öğrenciye e-posta ile gönderilecektir.

1.3. Staj Defterinin Temin Edilmesi

Öğrenci tarafından doldurulması gereken “.pdf” formatındaki staj defterini indirmek için buraya tıklayınız.

Öğrenci tarafından doldurulması gereken staj defterlerinde bulunan Staj Anketi  indirmek için buraya tıklayınız.

Firma tarafından/sorumlu mühendisiniz tarafından doldurulması gereken Staj Değerlendirme Formu'nu (Staj Sicil Fişi) indirmek için buraya tıklayınız.

2. Staj Sırasında İşlemler

2.1. Staj Defterinin Doldurulması

Staj defterleri silinmez bir kalem ile doldurulmalı ve yazım dili İngilizce olmalıdır. Staj defterindeki imza ve tarihler üzerinde silme, kazıma ve düzeltme işlemleri olması halinde stajın hepsi ya da bir kısmı kabul edilmeyebilir. Bu defterin çıktısı alınarak, tükenmez kalem ve el yazısı ile doldurulmalı ve defterde bulunan imzaların tamamlanması gerekmektedir. Doldurulan staj defteri taranarak, “.pdf” formatında “ÖğrenciNO_StajTarihleri_StajDefteri.pdf” şeklinde isimlendirilmesi gerekmektedir.

2.2. Staj Değerlendirme Formunun Doldurulması

Staj yapılacak firma ya da stajınızda sorumlu mühendisinizin Staj Değerlendirme Formu'nu (Staj Sicil Fişi) doldurması gerekmektedir.

3. Staj Sonrasında İşlemler

3.1. Staj ücretleri hakkında

Staj sırasında, firma tarafından staj ücreti ödenmiş ise Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ve staj ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun staj bitiş tarihinden sonra 2 iş günü içerisinde eeestaj@ogu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak firma tarafından staj ücreti birden fazla ödeme olarak yapılacaksa ya da staj süresi iki farklı aya yayılan öğrenciler (örneğin 10 Ağustos-5 Eylül arası staj yapmak vb.) bütün ödemeler tamamlandığından itibaren 2 iş günü içerisinde ilgili dekontları ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu göndermesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin staj yaptıkları firma ile görüşüp, ödemenin tamamlanıp/tamamlanmadığını öğrenmeleri ve bütün ödemeler tamamlandığında ilgili evrakları teslim etmesi gerekmektedir.

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.

Staj ücretleri için  eeestaj@ogu.edu.tr adresine danışabilirsiniz.

3.2. Staj Anketi

Staj sonunda ilk olarak, öğrenci tarafından Çevrimiçi Staj Sisteminde yer alan staja ilgili anketin (<< Survey >>)  ve staj defterlerinde bulunan Staj Anketi doldurulması gerekmektedir. Staj anketini taratarak, “ÖğrenciNo_StajTarihleri_StajAnketi.pdf” şeklinde isimlendirilmesi gerekmektedir.

3.3. Staj Defteri ve Anketinin Teslimi

Staj Değerlendirme Formu, Staj Anketini ve Staj Defteri'ni (“ÖğrenciNO_StajTarihleri_StajDeğerlendirmeFormu.pdf”, “ÖğrenciNO_StajTarihleri_StajAnketi.pdf”, “ÖğrenciNO_StajTarihleri_StajDefteri.pdf”) stajın bitişini takip eden akademik dönemin başlangıç tarihinden sonra en geç 15 gün içerisinde danışman öğretim üyesine e-posta yoluyla gönderilerek, mülakat için bir gün/saat talep edilmesi gerekmektedir.

3.4. Mülakatı Tamamlanmış Stajların Sisteme İşlenmesi

Mülakatı yapılmış stajların öğrenci bilgi sistemine işlenmesi hususundaki sorularınız için danışman öğretim üyenize danışabilirsiniz. 

(Son Güncelleme : 02.11.2021)